Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Založení místního sdružení.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO SDRUŽENÍ.

Podle stanov Svazu nejsou oddíly samostatné právní jednotky a nemohou proto právně získávati a nakládati se svým jměním. Také neodpovídá jejich vůdce úřadům; tyto povinnosti a práva má teprve okresní Zpravodaj.

Proto přímo neocenitelné služby může oddílu prokázati t. zv. Místní sdružení, které je spolkem s vlastními stanovami, schválenými Svazem. Tyto stanovy jsou již natištěny pro všechny stejné a koupíš je v tajemnickém úřadě Svazu.

Funkcionáři „Klubu přátel skautingu“, jak může být toto sdružení také nazváno, jsou oprávněni jednati s úřady, žádati u okresních politických správ o povolování podniků, vybírati příspěvky u občanských svých členů, získávati dary apod.

Velký jest i morální význam tohoto Sdružení. Ono seskupuje všechny, kdož sympatisují s naší výchovou. Umožňuje jim součinnost a vděčnou spolupráci. I když by nemohli činně pomoci, mohou hnutí prospět hmotnou podporou (obyč. 1 Kč měsíčně) na vybavení oddílu materiálem pro táboření, umožnit i úplně chudým členům projít táborovou školou života. Toto Sdružení je oddílu oporou morální i právní vůči veřejnosti a úřadům, ale oporou i vůdci v jeho zodpovědné a naprosto nezištné práci. Poskytuje také svým členům možnost, aby se na podkladě spolkovém, tedy právním, mohli seskupovat v tábornické družiny a tráviti svůj volný čas v přírodě.

Chceš-li založit Místní sdružení, musíš si pozvat nejen rodiče Skautů, ale i všechny význačné osoby, musíš mít již něco, na čem bys ukázal, že je tu dobrý oddíl a jak pracuje, poučit o úkolech Místního sdružení, přečíst na ustavující schůzi hlavní body stanov, stanovit výši příspěvků a provést volby. Postačí zatím jen do správního výboru. Ale už před ustavující schůzí musíš zadat stanovy ke schválení u Zemského úřadu. Musíš je přiložit v pěti exemplářích (kolek po 1 Kč) zároveň s pěti exempláři stanov Svazu a teprve za 6 týdnů potom (i když nedošlo zatím schválení) smíš svolat ustavující schůzi.

Nezapomeň již napřed smluvit a zajistit si hlavní funkcionáře, není nic trapnějšího, než teprve ve schůzi vymýšlet, přemlouvat ap.

Pro názor, jak jsme to udělali v Jičíně, otiskuji naše pozvání.


Milostivá Paní!

Vážený Pane!

Při oslavách dvacetiletí jičínského oddílu ukázali Vám Skauti malý výsek ze svého života, práce a snah na skautských závodech o „Vlajku vítěze“.

Jistě Vám neušlo, že jsou to vesměs praktické věci pro život, jimž se Skauti učí, že při tom nabývají nejen zručnosti ale i bystrosti že se učí rychle posoudit situaci, správně se rozhodnout a rázně jednat.

Skauting je moderní výchova mládeže, která rovnoměrně si všímá těla, pěstuje a otužuje je prostocviky, lehkou atletikou, hrami a tábořením ve volné přírodě a stejný důraz klade i na výchovu mravní, občanskou a praktickou pro život.

Skauting vychovává mládež, aby byla plna živelné chuti k životu, milovala přírodu a proto byla vždy jejím ochráncem, ne ničitelem. Vychovává mládež, která žije dle zákonů, jež slavnostně slíbila zachovávat, je soběstačná, praktická a zručná, ochotná ku pomoci a pamětlivá vždy prospěchu celku. V družinách, oddílech a táborech vychovává budoucí občany republiky.

Uvažte, že Skautů je v 55 státech světa již přes 3 miliony a že všichni mají stejný zákon a slib!

Uvažte, že hoši a dívky dneška jsou mužové a ženy zítřků. Velké státy západní pochopily nesmírný význam skautské výchovy pro budoucnost své mládeže a usilovně skauting podporují. Nesmíme zůstat pozadu.

V našem městě je sbor, jehož členy jsou: Smečka Vlčat (24 členů, hochů od 7-11 let), oddíl Skautů (32 členů, od 12-18 let), kmen Rowerskautů (26 členů, přes 18 let). Oddíl Skautek (30 členek) organisačně podléhá pravomoci župana, jinak je ale úplně samostatně organisován v Dívčím Odboru Svazu, neboť skauting chlapecký a dívčí je ve Svazu Skautů úplně oddělen.

Svaz Skautů zakládá v místech, kde je sbor, spolek příznivců tohoto hnutí pode jménem: Místní sdružení Svazu Junáků Skautů KČS. Členy jeho mohou být osoby starší 18 let, sympatisující se skautskou výchovou mládeže.

Příspěvek členský je 1 Kč měsíčně. Členové mají právo sdružiti se ve skupiny táborníků, používati k táboření majetku sboru, mají 33% slevu na drahách při účasti aspoň 6 osob. Výbor spolku má ve správě finance a majetek sboru.

Nepoužijete-li sám této příležitosti k nejlepšímu osvěžení, přece svým členstvím a nepatrným příspěvkem umožníte většímu počtu mládeže, než by stačily naše dosavadní síly, že může být vychováno skautsky a projíti školou letního táboření, jež na tělesný i duševní vývoj má velký vliv.

Máte-li mládež rádi, chcete-li, aby vstupovala do života připravena mravně i tělesně ve smyslu nejušlechtilejších ideí, jež kdy byly hlásány, neodpírejte nám ruky pomocné, dejte výraz svým sympatiím členstvím v Místním sdružení Svazu Junáků Skautů v Jičíně.

Ustavující valná schůze je svolána na pátek 17. června t. r. do Studentského domu v 8 hodin večer. Prosíme zdvořile — přijďte!

Vyplňte laskavě připojenou přihlášku. Skaut, který Vám ji doručil, si pro ni přijde opět do tří dnů. Jistě se nebudete tak dlouho rozhodovat, vždyť jde o dobro mládeže — chtěl by někdo zůstat stranou - kdo myslí na budoucnost národa a státu?

Dr. J. Čihula, řed. rálky, Jaro Fric, J. Havelka, ředitel Raisova st. ústavu učit. MUDr. Arnošt Lustig za OKČsT Jičín. MUC Jos. Moran. Dr. Potůček za OKČsT. S. Řehák, prof., župan skaut. župy Riegrovy. G. Štorch, řed. st. dív. ref. gymn., V. Trojan, řed. gymnasia, K. Trojan, řed. obch. školy, Dr. B. Vrba, okr. lékař


Račte odstřihnouti!

Přihláška za člena Míst. sdružení Svazu Junáků Skautů RČS v Jičíně.

  • Jméno a příjmení:
  • Zaměstnání:
  • Adresa:
  • Došla dne:
  • Zapsána pod čís.:
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje