Programový projev na Sněmu 22.1.1939

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

Za napjaté pozornosti Junáckého sněmu přednáší svůj programový projev bratr náčelník prof. Boh. Řehák:

Bohuslav Řehák - sněm 1939.jpg

Vážení hosté, drazí přátelé, sestry a bratři!

Práce, kterou jste mně dnes uložili volbou za náčelníka JUNÁKA, je velká a nejvýš zodpovědná. Děkuji vám za tuto čest a důvěru, již jste mně projevili. Vynasnažím se ze všech sil, abych nezklamal důvěry vaší, jako jsem za ta dlouhá léta spolupráce nezklamal zvěčnělého bratra náčelníka.

Bylo i jeho přáním, abych jednou převzal tuto povinnost.

Z dnešního našeho jednotného Junáckého sněmu byl by měl velkou radost. Nedožil se této slavnostní chvíle, avšak jistě všichni máme stejný pocit, že je stále mezi námi, že to bude jeho duch a jeho snahy, které nás povedou i nadále a že to bude jeho velká mravní autorita, která navždy zůstane naším nedotknutelným drahým dědictvím.

Projevem hluboké úcty a oddanosti k památce velkého náčelníka, bratra Svojsíka, a čestného náčelníka, bratra Jana Nováka, ujímám se práce, od níž byli odvoláni do nenávratna...

Prožili jsme mnoho hrozných dnů. Nezapomeňme těch našich bratří Junáků, kteří ve čtyřiceti pěti státech celého světa s úzkostí v duši sledovali náš nerovný zápas za dědictví otců a i když jsme podlehli, posílali nám své projevy obdivu nad statečností, s jakou jsme snášeli svoji bolest.

Prosím vás, abyste schválili tento projev světovému Junáckému ústředí:

Bratři skauti! Československo, o jehož osud chvěli se mnozí z vás, zaceluje svoje rány. Jsme šťastni, že jsme byli povoláni k tomu, abychom junáckou výchovou mládeže pomáhali budovat nový rozkvět našeho národa a státu. K tomuto krásnému úkolu spojili jsme se všechny dosavadní organisace v jediném skautském ústředí „JUNÁK“. Zdravíme vás bratrsky ze společného Junáckého sněmu a děkujeme vám za všechny projevy sympatií, jež jste nám projevili ve dnech, v nichž jsme, opuštěni, neklesli.

A nyní dovolte krátký projev programový:

Pro koho bude naše práce?

Pro náš lid a jeho republiku!

Naše republika bude nyní potřebovat víc než kdy jindy živé hradby energických, spolehlivých lidí, svému národu naprosto oddaných, připravených k tvrdému životu, práci a obětem, aby se zacelily rány a z bolesti a utrpení se zrodila nová náplň života, nový duch, jímž národ bude žít, růst a budovat! A tuto novou náplň života přináší naší mládeži výchova junácká. Bude-li všechna naše mládež vychovávána junáctvím, bude vstupovat do života připravena a republika bude mít bezpečnou základnu, na níž může spolehlivě budovat lepší zítřky.

Co je našim cílem ve výchově hochů?

Od mládí vychovávat zdravého, národně uvědomělého, soběstačného hocha dobrého srdce, statečného a ukázněného, který ví, co je to zodpovědnost a který doroste v energického, obětavého muže, jehož junácká výchova se bude projevovat v celém jeho životě.

Není druhé výchovy, jež by tak záměrně a při tom psychologicky tak vhodně dovedla vyhledávat schopné vedoucí talenty. Tím, že jim svěřujeme stále se zvyšující zodpovědnost, dáváme svým hochům prožít nejenom krásné mládí, nejenom možnost vyniknout, něco dokázat, my jim dáváme pocítit i hořkost porážek a neúspěchů, bez nichž nevyroste pravý Junák a pravý muž.

Tento typ hocha-Junáka, jasně prokreslený a rázovitě vytepaný samotným zakladatelem českého junáctví, byl a bude naším cílem ve výchově jedince. Vychovat takových jedinců svému národu jak jen možno nejvíce, je druhou polovinou našeho cíle.

Oč musíme usilovat, abychom tohoto cíle dosáhli? O dostatek do¬rých vůdců, o usnadnění jejich práce, o stálý rozvoj a prohlubování junácké výchovy, o její jednolitost a životnost.

Dostatek dobrých vůdců.

Požadavky, jež my klademe na junáckého vůdce, jsou mnohem větší, než požadavky kladené na dobrého cvičitele. Je mnohem snazší 100 chlapců dobře vycvičit, než 10 jich dobře vychovat.

To je také důvod, proč skauting nerostl tak rychle, jak stoupala jeho obliba mezi mládeží, ačkoliv jí ukládal zachovávání mravních zákonů a příkazů, jež i dospělého stavějí často na rozcestí boje se sebou samým.

Třebaže tedy junáctví ukládá mládeži povinnosti a nikoliv malé, hlásí se mládež hojně do našich řad — dosud však pro ni nebylo dostatek dobrých vůdců.

Nebojíme se tohoto zjevu — byl příznakem roztříštěnosti a poživačné povrchnosti, v níž většina národa dosud žila.

Podívejte se však na fotografie, jež dostáváme z Itálie, z Německa, z Rumunska a z Polska. Znám slabiny Balilly. Avšak objektivně: jaký pocit máte, bratři, když se díváte na fotografie osmi tisíc nadšených mladých mužů, vůdců oddílů italské mládeže, kteří defilují před representanty svého národa naplněni duchem radostné, činorodé a účelné práce pro svoji vlast a její šťastnou budoucnost, o níž vědí, že je v těch dětech a kteří s hrdostí cítí, že ty děti národ svěřil jim, jim že se dostalo cti nositi na svých prsou odznak důvěry celého italského národa, odznak, nad nějž neznají čestnějšího, odznak vůdce italské mládeže!

Chtěli byste se domnívat, drazí přátelé, že my nenajdeme legie nadšených mladých mužů, že mezi námi nebude pochopení pro práci s mládeží teď, když jsme byli vrženi o tolik roků nazpět, když jsme odkázáni jen sami na sebe, když více než kdy jindy vlast volá, abychom jí dali svá srdce a své schopnosti, aby na nich budovala nový život a radostnější budoucnost?

My naopak pevně věříme, že se najdou mezi námi nová sta a nové tisíce obětavých mužů, kteří budou hrdi na službu českému národu jako vůdcové českých junáckých oddílů.

Podívejte se jen, jak to dělá Rumunsko, kde ročně projde přípravnými kursy přes 2.000 nových vůdců! My že bychom takto pracovat nedovedli?

Tajemství úspěchů ovšem není jen v nadšení pro národní práci, je stejně důležitá i dobrá organisace přípravy, výchovy a výcviku vůdců.

Abychom i toho dosáhli, potřebujeme nezbytně těchto podmínek:

  • 1. Kádru stálých, zapracovaných instruktorů pro vůdcovské kursy.
  • 2. Alespoň dvou stálých reservací pro vůdcovské Lesní školy.
  • 3. Dostatek instruktivních a metodických příruček. 

Tím je dán náš nejdůležitější program pro tento rok. Podnikli jsme již kroky k jeho vyplnění.

Jednali jsme s p. ministrem školství a národní osvěty prof. Dr. Kaprasem o naší žádosti, aby MŠANO přikázalo některé profesory a učitele, kteří se osvědčili ve skautské práci, a přidělilo je službou v junáckém hnutí, jako tomu je v sousedních státech.

Pan ministr dívá se příznivě na tuto žádost a dal svůj souhlas, neboť uznává důležitost junácké výchovy mládeže pro stát. Musíme ovšem ještě získati souhlas ministerstva financí.

Věříme, že stejně příznivě nám vyjde vstříc i MNO, které dobře ví, jak Junáci vždy plně chápali, co armáda potřebuje od občanů tohoto státu a svoji povinnost vždy plnili. Proto také MNO dovedlo najít jasná slova, když bylo třeba ukázat na význam junácké výchovy pro výchovu brannou a občanskou. Je naší hrdostí, že jsme vždy, při všech jednáních, věrně stáli po boku naší armádě a po jejím boku také zůstaneme.

Příznivé vyřízení těchto našich žádostí mnoho nám pomůže.

Nemůžeme ovšem spoléhat jen na kádr stálých instruktorů, jež bude nutno nejprve připravit a vyškolit ve společném kurse. Proto rozmnožíme a budeme udržovat síť kursů, jež obstaráváme sami svými dosavadními činovníky a instruktory.

Další výcvik bude umožněn v Lesních školách. 

Tím se dostávám k otázce stálých reservací.

Jednal jsem již o jednom zvlášť vhodném místě a požádali jsme nyní stranu Národní jednoty, aby podporovala tento náš životní požadavek. Strana Národní jednoty uznává jeho důležitost a podnikla již kroky, aby naše žádost v tomto směru byla příznivě vyřízena.

Otázka nových instruktivních příruček, odpovídajících změněným poměrům.

Nová úprava práce, jak jsme ji nyní provedli v ústředí, umožňuje nám potřebné příručky sestavit a vydat rychleji, než tomu bylo dříve. Na některých se již pracuje. Postupně za sebou vyjdou:

Pokyny pro založení nových oddílů a středisek. Při tom používám příležitosti a prosím vás, abyste nyní již neprodleně začali s registrací na starých blanketech, kde již byly rozeslány. Nové jsou již v tisku.

Junácký řád, v němž budou shrnuta základní ustanovení o povinnostech Junáka, vůdce a ostatních činovníků, hlavní zásady junácké výchovy a výcviku, ustanovení organisační podle nového uspořádání a vše ostatní, co s novou úpravou souvisí.

Příručka tělovýchovy, v níž bude soustavně rozpracována junácká tělovýchova od prvního stupně Vlčat až po 161eté Junáky. Pro každý stupeň tělesné zdatnosti budou udány limity ve smyslu zákona o branné výchově.

Lékařská komise připravuje pokyny a předpisy zdravotní, přizpůsobené novým poměrům a zapojené do výchovy a výcviku. Zdravotnictví bude znovu organisováno na široké vědecké základně tak, aby z našeho hnutí neměli v tomto směru prospěch jen sami členové, ale i věda. Bude zřízena zdravotnická evidence všech členů a bude zřízeno lékařské ústředí, které bude vydávati nutné směrnice ve všech věcech týkajících se zdravotnictví.

Připravována je příručka pro nové junácké zkoušky. Místo dosavadních dvou budou nyní tři stupně.

Téměř hotova je nová příručka pro Vlčata, po níž se tolik volá.

Také pro junácké oddíly na venkově bude vydána zvláštní příručka, jak to poměry na venkově vyžadují.

Tím není počet připravovaných prací vyčerpán, jmenuji jen první řadu.

V důsledku změněných poměrů provedeme i novou úpravu vůdcovských zkoušek. Bude jmenováno asi 8 nových zkušebních komisí s jednotným zkušebním řádem.

Poněvadž dobře víme, že vůdce oddílu byl a bude sloupem junácké výchovné práce, vynaložíme na dobrou přípravu vůdců největší úsilí.

Stejně důležitou věcí je usnadnit vůdcům výchovnou práci tím, že s nich, pokud jen to bude možno, sejmeme starosti finanční a hospodářské.

To znamená zvýšené úsilí při zakládání spolků dospělých lidí, jako hospodářských středisek všude tam, kde bude i jen jeden oddíl. O tuto činnost se budeme dělit s dívčím kmenem a věnujeme jí tolik práce, kolik tato velmi důležitá věc zasluhuje.

Kromě těchto hlavních, čekají nás ještě úkoly, jež vyplynou ze vzrůstu naší organisace: opatřování stálých tábořišť, hřišť, kluboven, normalisace krojových součástí a součástí výstroje, abych jmenoval některé nejbližší, z nichž ovšem první bude opatřit dostatek vhodných místností pro ústředí. Jednám již o konkrétním řešení.

To, o čem jsem se dosud zmínil, jsou naše vnitřní věci. Před námi však leží i velký problém jednotné organisace tělovýchovné pod autoritou státní. K tomuto problému zaujímáme stanovisko jasné a věcné. Souhlasíme a hájíme junáckou výchovu jako základ, který je nejvhodnější pro mládež a nejúčelnější pro stát. Hájíme 4 svérázné složky této budoucí úpravy jako svébytné metodou i prostředky, jež třeba zachovat: junáctví, tělocvik, sport a Národní služby (motoristi, letci, hasiči, Červený kříž atd.).

Takováto úprava jednotné organisace plně využije dosavadní vykonané práce a zkušeností na poli junáctví, tělocviku i sportu a zachová jejich osvědčené prostředky a metody pracovní.

Dotknul jsem se nejbližšího, budeme však mít práci i jiného rázu.

Spojili jsme se ze 4 proudů a třebaže jsme všichni rostli ze stejného základu, přece jen bude potřebí nějaké doby, abychom se úplně slili v jediné těleso stejnotvaré a prodchnuté stejným duchem.

Bude potřebí, abychom všichni zvykli na zvýšenou ukázněnost, abychom ji nejenom požadovali, ale především sami šli svým hochům dobrým příkladem.

Jsem však přesvědčen ze všeho dosavadního jednání a vzájemného styku, že se s důvěrou můžeme dívat na budoucí vývoj JUNÁKA. Kdo tak upřímně, jako my, si vzájemně vyšli vstříc a vybudovali si nové společné základy pro svoji práci, mají právo cítit radost a uspokojení nad tímto dílem svobodného rozhodnutí a bratrské spolupráce.

My víme, že nás nyní čekají starosti a překážky. My však máme svůj velký cíl a půjdeme za ním vytrvale.

Vzali jsme na sebe, bratři, velkou zodpovědnost. Na naší práci závisí šťastná budoucnost junáctví.

My všichni dnes, v osudové chvíli českého junáctví, máme ukázat, jak dovedeme myslit dopředu, jak dovedeme sestavit plán, předvídat překážky, jak si dovedeme rozdělit úkoly, dát k nim přesné rozkazy a jak je dovedeme plnit.

Prosím vás všechny upřímně, bratrsky, o svornou spolupráci! O důvěru a kázeň! O víru ve velké poslání junáctví, jemuž všichni budeme oddaně sloužit. Naše junácká stezka je zaměřena k vysoké metě!

Půjdeme po ní s odvahou v duši, s nadšením v srdci a s úsměvem na rtech!

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje