Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Stupeň nováčkovský. Skautský zákon a heslo.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

SKAUTSKÝ ZÁKON A HESLO.

Zákon nadiktuj k pamatování v tomto znění: Skaut je pravdomluvný, věrný a oddaný, je prospěšný a pomáhá jiným. Je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého Skauta. Je zdvořilý, ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. Je poslušný, veselé mysli a spořivý. Je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Všelijakých pomůcek k zapamatování, prstů či jiných hříček neužívej. Od počátku vštěpuj hochům úctu ke slovům zákona, hleď, aby mu hoši dobře rozuměli a hlavně dle něho jednali a žili.

Uč je dívat se na život jako na velikou hru, k níž skauting napsal pravidla gentlemana.

Vysvětli nováčkům postupně na několika schůzkách smysl vět zákona, ale hlavně při jejich chování, a jednání ukaž jim jej jako směrnici. A stejně při rozhovoru o denních událostech.

Výklad zákona přizpůsob vhodně jejich prostředí. Např. hned na ustavující schůzce řekni hochům, že Skauti nejsou obyčejní kluci, že mají své zákony a povinnosti a že hoch je teprve tehdy Skautem, když slíbí, že je bude plnit a také vždy plní. Tak především ať si hned všichni rukou dáním mezi sebou slíbí, že nikdy si už neřeknou, ale také nikomu jinému nadávku, ani jiné ošklivé slovo a že se s nikým nebudou rvát. Kdo to neslíbí a nebude plnit, nesmí mezi nás, neboť Skaut je zdvořilý.

V příští schůzce vylož: Skaut je pravdomluvný. On nelže, nepodvede, neoklame. Proto se těší Skauti takové důvěře. Nikde se to tak dobře nepozná, jako při hře. Hrají-li si kluci, slyšíte vzájemné osočování a lhaní, ba i nadávky. Ale Skaut považuje za podlost zvítězit lží nebo podvodem. Dodržuje přesně pravidla, není hrubým a podrážděným, i když prohrává. A první stiskne ruku vítězi. Někdy by snad způsobil někomu bolest, kdyby řekl o jiném pravdu, tu raději mlčí, ale neselže.

Druhý a třetí článek vylož tak: Věrnost a oddanost není bez lásky. Máš-li někoho rád, nezradíš ho ve chvíli pro něho krušné, v neštěstí nebo nezaviněném ponížení, i kdyby ho ostatní opustili. Oddaně budeš hájit a plnit čestné příkazy zákona Skautů, i kdyby se ti ostatní hoši proto posmívali. Věrně a oddaně budeš lnout ke svému oddílu dobrá jeho pověst bude ti nade vše a sám se vždy o ni přičiníš. Budeš věrným synem své vlasti, budeš jako muž oddán republice, její blaho bude ti nejvyšším zákonem.

Prospěšnost a ochota pomoci jiným - toť skautský zákon služby! Skaut není sobec. Vlastní zábava nebo pohodlí musí stranou tam, kde je třeba pomoci. Zvlášť lidem starým, neduživým, dětem. A víte, hoši, že už je mnoho Skautů, kteří získali odznak „Za čin junácký“? A ten se uděluje jen za záchranu života! To už je čin hrdinský a ten se nevykoná každého dne, ale dobrý skutek můžeš vykonat každý den. Třeba jen odhodit s cesty skleněný střep, aby se někdo bosý oň nezranil.

Nyní nech hochy ještě vyprávět o kom vědí, že obětavě pomáhal při požáru, při sklizni, když hrozila bouře, když maminka ležela nemocná apod.

Několik námětů ještě k ostatním článkům:

Skaut je přítelem a bratrem... Nezná rozdílů v kabátě. Každý je mu stejně milý a s každým jedná stejně uctivě, jen když je to hodný člověk. Každý Skaut a každá Skautka má právo žádat od něho to, co on by na nich za daných okolností považoval za slušné žádat a splní to bratrsky a laskavě.

Je zdvořilý. Ví, že není odpornějšího zjevu než nevychovanec. I když nesouhlasí, nedá se unést prchlivostí k hrubostem. Kdo zachová klid a slušnou formu, získává vždy sympatie. Není lepšího doporučení nad uhlazené, ale ne podlízavé! chování. Ovšem, že není pokrytcem, a svůj názor dovede hájit přesvědčivě, věcně, byť i temperamentně, však bez osobního útoku. Neužívá hrubých nebo dokonce sprostých slov, nechce být všady neomaleně a sobecky první. Nehovoří ani nešeptá při divadle, koncertě nebo přednášce a nežertuje stále na cizí účet. Nepodává ruky osobě starší, než je sám, nebyla-li mu nabídnuta. U stolu nejí nožem, kostičky a pecky nevyplivuje přímo na talíř, nýbrž na lžičku a tou je pak klade na talíř. Nehoupe se na židli.

Je ochráncem přírody. Kdo už jiný, když ne Skaut? Vždyť příroda je jeho druhá matka, dárce zdraví a radosti. Žádná jiná krása, se nevyrovná výtvorům jejím. Skaut je hrdý na svůj úkol: „ochránce přírody“, vždyť si s ní nikdo tak dobře nerozumí jako on.

Je poslušný. Ví, že ve spořádané společnosti je nutná dobrovolná kázeň. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Kdo nese odpovědnost, musí mít i právo rozkazu. Ten není dáván bezúčelně, i když to není na první pohled zřejmo, a proto musí být splněn.

Je veselé mysli. Ví, že je to poklad, půl zdraví. Vzpřimuje to hlavu i tehdy, kdy jiný je už rozmrzelý. Úsměv a vtip (ne hrubost!) je koření života a pomáhá lépe snášet nepříjemnosti. Bručák a skuhral není milým společníkem, ale dobrý humor už leckomu pomohl neztratit hlavu, kde jiní už si nevěděli rady.

Je spořivý. Zná cenu peněz, nevydává je zbytečně. Nepije, nekouří, ukládá i malý peníz a vydává jen na účelné věci. Snaží se opatřiti si mnohé vlastní prací. Ale není lakomý. Chuďasa nikdy neoslyší.

Je čistý. Z úst Skauta neuslyšíš sprostého slova. Nic nedá na posměch a nedá se svést špatnými kamarády, aby s nimi zapadl do hospod a nočních pelechů ke kartám, pitkám a zkaženým děvčatům. Ví, jak hnusnými nemocemi se platí tyto „zkušenosti“.

Skautský vůdce str. 83.PNG

Heslo.

Heslo vylož v tomto smyslu: Buď připraven konat vždy svoji povinnost, jednat rázně a dobře! Být vždy na svém místě. Zdravý tělesně a vědoucí, jak pomoci. Dovést se ovládat! Nenech se překvapit! Být pravým mužem na pravém místě a v pravý čas. Uvědom si vždy dosah svých slov a svých činů! V oddíle se plní naše heslo takto: Všichni Skauti jsou si bratry. Jakmile vás vůdce svolá, jste jeho spolupracovníky, jste ve službě. Tyto jsou vlastnosti Skauta ve službě:

Pohotovost: Vidí rozkaz v očích vůdce dříve, než promluvil a skočí po práci sám, nedá se do ní strkat.

Vytrvalost: Vůdce ti svěřil práci. Nehni se od ní, až je správně provedena. Jsi důležitým kolečkem ve stroji a nesmíš vysadit. Uznání vůdce: „— to svěřím tobě, ty jsi spolehlivý“ je největší jaké ti může dát.

Dochvilnost: Raději o deset minut dříve, než o vteřinu později. Muži činu byli vždy dochvilní. Je velké umění účelně si rozdělit čas a dodržet.

Přesnost: Skaut pozorně vyslechne, co se na něm chce, a pak to nepoplete a nemusí se vymlouvat „že on myslel“ atd.

Dobrá nálada, ta za tebe udělá polovinu práce.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje