Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Doba puberty.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

DOBA PUBERTY.

Dobou dospívání rozumíme dobu mezi 12 a 15. rokem života hochova. Od 15 do 17 let mluvíme o době zrání mladíka.

V době puberty nastává mohutná činnost žláz s vnitřním vyměšováním. Je to hlavně hypofysa (podvěsek), žláza ležící na spodu mozku, jež má vliv na vzrůst údů a podmiňuje celkový vývoj těla.

Žláza štítná, ležící v předu na krku, urychluje vzrůst svalstva, podporuje vývoj orgánů pohlavních a má vliv i na vývoj duševní. — Její výměšek je dechem kovářského měchu do výhně života.

Žlázy pohlavní, gonady, probuzeny, vydávají výměšek zvaný pohlavní hormon, který způsobuje pozvolné zastavení vzrůstu, působí na rozvoj schopností duševních, vývoj povahy a probouzí pud pohlavní. Objeví se druhotné znaky pohlavní: Kostra a svalstvo mohutní, hlas přeskakuje (mutuje) a stává se pak hlubším, v podpaží, na ohanbí a v obličeji objevují se chloupky, dostavují se poluce.

Tato přeměna je tak silná, že způsobuje velké zmatky a prudké bouře v duševním životě hocha a v jeho chování.

V pubertě zvětšuje se rychle objem hrudníku. Pro tu dobu patří proto hodně pohybových her na svěžím vzduchu, ne však namáhavé práce; zdvihání a vláčení těžkých klád, kamenů apod. Svaly rostou rychleji než kosti, proto jsou pohyby v pubertě neobratné, klackovité. I chování je takové, odtud „klackovitá léta“.

U páteře naopak rychleji rostou kosti, záda se v tu dobu „hrbatí“ vůdce musí pamatovat na hojnost cviků nápravných, vhodné hry a nějaký ten štulec do zad jako přátelské upozornění.

Mohutně roste mozek, odtud časté a velké bolesti hlavy v té době.

Nastává veliký rozvoj smyslů, s výjimkou hmatu a tu je přímo neocenitelný Skauting se svými vhodnými hrami (Kimova, Setonova, Fandlerlik-Štefan: Hry v místnosti a mnohé hry v přírodě: Poslouchaná, Světélka atd.).

Toto bohatství her, cvičících hojně bystrost a přesnost smyslového vnímání, poznávání a usuzování právě v době puberty, jež je pravou mobilisací smyslů, ve spojení s pobytem pod širým nebem je nedoceněným a výhradním znakem Skautingu. Dnes to z něho přebírají všechny systémy ostatní.

Pro duševní pubertu je příznačný neklid, kvas a vzdor. Tvrdý oříšek pro vychovatele a vůdce.

Trudná osamocenost a zase šibeniční veselí. Snění se světobornými plány, v nichž není nemožností. Tu není na místě výsměch, ale opatrné převedení důvěrou k činorodé práci. Tady musíš být více než kdy jindy vůdcem a neztratit důvěry hocha.

Zvláště tehdy, když tvrdá skutečnost nemilosrdně rozleptává a ničí jejich vzdušné zámky a kdy duše je pesimisticky rozpolcená.

A přece právě z této doby rostou v mladé duši ideály, jež si nese i do života mužného, měla-li to štěstí, že našla dobrého vůdce.

Mnohé pudy se tu také mění.

Pud bojový se u kluků vybíjel ve rvačkách, nyní jsou to zápasy podle pravidel. Teď je vhodná doba, aby vůdce neúprosně uplatňoval požadavek fair-play, čestnou hrou.

Pud strachu se ztrácí, za to rostoucí odvaha vede k mnoha nerozumným srážkám a nutno je brzdit.

Objevuje se živelná touha po svobodě a volnosti (hoši utíkají z domova), ale i velmi důrazný pud společenský, který vede mládež tvořiti kroužky pod nejrůznějšími záminkami. Jak nesmírný význam tu má Skauting a jak dovedl pochopiti duši hochů v této době.

Seskupuje hochy do družin a oddílů. Hoši si žádají slavnostního slibu, nadosmrti zavazujících přísah, tajných poznávacích znamení a hesel i robinsonád. Skauting jim dává skautský slib a zákon, tajný pozdrav, heslo: Buď připraven! a táboření. Může býti lepšího vychovatelského prostředku?

A není to přímo ironií, že naše oficielní pedagogika o něm dosud neví? Jen Čádovi a Drtinovi hned ve svých počátcích neušel.

Puberta je dobou básnění a neúnavné zvídavosti (Skauting tu má široké pole ukojení), je plna obdivu k ideálu (Skauting jej vytepává v postavě hocha Skauta a Skauta - vůdce), je dobou všelijakých sbírek (Skauting je užitečně usměrňuje: fotografie, mátohy, odlitky stop apod) a hlavně dobou reformátorství. Všechno je nedostatečné musí se změnit, opravit. Nuže pojď a v klubovně, na vycházce a na táboře ukaž, co dovedeš!

Hoši v té době zbožňují sílu, odvahu, ráznost, vědecké znalosti, hrdinství, šlechetnost a nenávidí přetvářku a nepoctivost. Skauting to podchycuje a uplatňuje sebevýchovu též tím, že dovoluje chlapci, aby si získal čestné jméno za význačnou vlastnost, čin nebo dovednost a užíval symbolu jako osobního totému.

Cit pro čest je v té době velmi jemný, citlivý. Urážka se odpouští jen, stala-li se omylem, jinak platí oko za oko, zub za zub. Na to nesmí skautský vůdce zapomínat!

V té době zvláště mocně vystupuje pocit opojení z rychlého pohybu. Tance, jízdy na lyžích a touha požitku z opojných nápojů a kouření. Obojí je však zvláště v tomto věku krutým jedem. I tu Skauting správně žádá abstinenci.

Cit společenský se prohlubuje v cit vlastenecký a v pojem lidství Skauting postupně sleduje a rozšiřuje tento cit od spolupráce v družině přes oddíl k okresu, župě a Svazu a až ke světovému bratrstvu hochů. Do slibu pak vkládá na první místo: milovati vlast svou a věrně jí sloužiti v každé době.

Vyvinuje se soucit a ten podchycuje Skauting v povinnosti vykonat denně dobrý skutek.

Zvlášť mocně se vyvinují city estetické — tvořit a mít kolem sebe krásno. Proto Skauting od počátku kladl takovou váhu na práce rukodělné, neboť pud tvořivosti a pud napodobovací přímo žene mládež v této době k činnosti a projevu ať už výtvarnému, divadelnímu, pantomině, dramatisaci a p., jak je k tomu příležitost v klubovně, u táborového ohně, při skautských večerech apod.

Ale v této době podléhá hoch někdy i dost nepochopitelné trémě a to musíme míti též na paměti.

Universálním lékem v době puberty, ovšem jen v rukou dobrého vůdce, je sugesce. Hlavně na počátku puberty. Neboť tu je hoch úplně v zajetí vůdce — svého vzoru, lpí na něm a ve všem ho (i v obratech řeči, příznaku, pohybech apod.) napodobuje. To je veliká moc a musí jí být vědomě a svědomitě používáno.

Nejmocněji se v této době probouzí pud pohlavní. Hlavně však jako láska platonická, někdy jen k vysněnému ideálu, nebo ke konkrétní osobě, ale jen z dálky zbožňované. K lásce pohlavní dochází jen zřídka kdy, jen svedením a příkladem dospělých. A přece by nebylo ani divu, kdyby dnešní mládež byla pohlavně zvrhlá.

To co vidí na obálkách různých „románů“, na reklamách biografů nebo může číst v takovém Trnu, Houpačkách, Cvrčku neb Šejdrem a jiných neméně hodnotných tiskovinách, bývá někdy tak cynické a urážlivě hnusné, že by dnešní generace neměla práva jí to vytýkat. Štěstí, že ji sport, hry a tělocvik drží nad vodou. Největší význam tu však má Skauting — o tom pověděli již lékaři slova tak závažná, že jim rozumí každý nepředpojatý, jen naše oficielní pedagogika ne. Teprve leccos objevuje, co ve skautingu je již vyzkoušeno.

Puberta má i svoje poruchy, může být předčasná nebo opožděná, projevují se v ní následky dědičnosti a původcem bývají někdy i nemoci. Vlastně byly tyto choroby dosud utajeny, v této bouřlivé době však propukají. Např. tuberkulosa. A právě nedávno Dr. Kazil ukázal, jak důležitým preventivním lékem je tu Skauting v celé své soustavě. V té době hojné jsou i kožní choroby: vyrážky, trudovitost, hlavně v obličeji. Přejdou po pubertě. Velmi častým zjevem bývá onanie, sebezprznění. Včasné, rozumné a jemné poučení, tělesná práce, sport a hry jí mohou úspěšně vyléčit, Skauting je tu prostředkem neocenitelným. Není druhého hnutí, které by mělo takový a tak šťastně vyřešený poměr k této nejvážnější době, kdy roste tělo a utváří se charakter a názory budoucího muže.

Proto skautský vůdce ví, že musí být trpělivý, dobrý kamarád, který nepřezírá, nevysmívá se svým hochům a nejedná s nimi jako s dětmi. Rozkazů a zákazů užívá co nejméně, za to rad a dobrého příkladu.

On ví, jaký je to zmatek v mladé duši v době puberty a protože mládež opravdu miluje, dovede jí být v této době oporou, vůdcem. Jeho cílevědomá a namáhavá práce, dnes už u některých celoživotní, nepřináší jemu žádného užitku, koná ji naprosto nezištně pro národ a stát, jeho zdravou budoucnost — uvědomí si to jednou ti, kdož jsou povoláni řídit osudy tohoto státu?

(V 9. a 10. čísle XII. ročníku Vůdce je výborný a obsažný článek o tomto tématě z pera br. prof. Preiningra. Bylo ho též použito k této kapitole.)

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje