Na uvítanou bratřím

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

Na uvítanou bratřím, kteří se přihlásili do kursu pro vedení junáckých oddílů.

Drazí přátelé!

Je radostné číst dopisy těch našich bratří, kteří byli pověřeni vedením kursů, s jakým nadšením chopili se práce a jak se svými spolupracovníky-instruktory kursy obětavě připravují.

Láska k ušlechtilé věci je největší hybnou silou a také Vás všechny přivedl do kursů opravdový zájem o junáckou výchovu, již naše mládež potřebuje více, než kterákoliv jiná. Věříme, že i Vaše sympatie brzy se změní v nadšenou práci pro rozvoj junáctví až poznáte, že nic lepšího nebylo dosud ve výchově mládeže vymyšleno, a že ničím lépe nebudete sloužit své vlasti a její šťastnější budoucnosti, než když budete dobře junácky vychovávat mládež, kterou Vám svěří národ jako svůj nejdražší statek.

Podzimní vichřice rozmetala mnoho, co nemělo skutečné vnitřní hodnoty. Skauting však skvěle obstál.

Při novém budování státu důrazně se ozvalo volání: mládeži výchova junácká.

Je všestranná, účelná, praktická, mládež ji přijímá s nadšením. Je přípravou pro praktický život. Doporučuje ji lékař, vychovatel, státník, rodiče, jasně se pro ni vyslovila armáda.

Sami se přesvědčíte, že junáctví je promyšlený, ucelený výchovný systém, jejž nemožno trhat. Bylo by pravým opakem výchovy, vybírat z něho pro mládež jen vycházky a táboření pode jménem výchovy přírodou a při tom nežádat od mládeže mravních závazků, zachovávání junáckých zákonů, slibu, konání zkoušek, plnění služeb a práce ve prospěch celku. Junácká výchova není jen tělovýchova a není ji dobře možno ukazovat na veřejnosti. To je soustavná, praktická výchova životem, činem, prací, stálá sebevýchova v družině, oddíle, v klubovně, na vycházce, to je stálé navykání na odpovědnost a solidnost v práci, na soběstačnost a odvahu v duši a lásku v srdci. Junácká výchova má se projevit hlavně životem muže, který byl junácky vychován, má se zračit v jeho snahách a činech. A při tom pamatuje junácká výchova rozumně i na zdravý vývoj tělesný. Hlavně hrou a tělovýchovou na zdravém vzduchu, pokud jen možno bez umělého nářadí. Pamatuje na bystření smyslů a praktickou zručnost. Junáctví přineslo k nám táboření mládeže, v němž je dokonale využito výchovného prostředí přírodního i otužování těla a ducha.

Z úst zástupce MŠANO bylo výstižně řečeno na posledním junáckém sněmu, jak junáctví prakticky vhodně doplňuje naukové vzdělání školní a jak záměrně buduje základy charakteru. Proto též MŠANO slíbilo JUNÁKU plnou podporu v zájmu školy samé a v zájmu budoucnosti našeho národa. Neboť junácká výchova má mnoho předností.

Všichni víte, jak mládež touží po činnosti. Junáctví tuto touhu rozumně usměrňuje, vyplňuje užitečnými činy a při tom dává hojně příležitosti každému jednotlivci vyniknout, uplatnit osobní nadání, rozvíjet je, avšak stále pamatovat na prospěch celku. Od dětství musíme vyhledávat tyto schopné vedoucí talenty, dávat jim pociťovat i hořkost porážek a neúspěchů, aby z nich rostli praví junáci a dorostli v pravé muže, jakých republika dnes potřebuje, aby znova se vzchopila a rostla k nové síle a rozkvětu. Jen tak vypěstujeme v mládeži lásku k vlasti uvědomělou, hlubokou, projevovanou činy, ne slovy. Stát pevně sám, podpírat druhé, vést dobře mládež k společnému cíli — to žádá dnešní doba od mužů, kteří se dívají do budoucnosti.

Proto jsme Vás pozvali a prosíme Vás, pomozte nám v této práci pro vlast a budoucnost našeho lidu.

Dáváme mládeži novou náplň života, radostnou, účelnou, krásnou svým posláním i svými projevy.

Věřte, práce junáckého vůdce, přes všechny oběti osobního pohodlí, je práce, při níž rozdáváte radost a štěstí svým hochům, při níž však nejvíce získáte sami!

Naučíte se organisovat práci, předvídat překážky, řídit ji, naučíte se vést a dobývat úspěchů souhrou a spoluprací oddaných bratří, kteří jsou hrdi na svého vůdce, jako on na svoje hochy.

Začnete s menším počtem, s družinou. Vyberete si spolupracovníky, svěříte jim práci. Vzbudíte zájem ostatních, budou se hlásit nováčci, porostete.

Nebojte se, že na to nestačíte. Je dost pomůcek, příruček, brzy vniknete do postupu práce. Vedení tábora poznáte na Lesní škole — tam se zdokonalíte i ve vedení oddílu. Je to práce radostná, čestná, ovšem i nejvýš odpovědná. Rodiče svěřují nám své děti!

Hleďte získat spolupracovníky i mezi dospělými. Ulehčíte si práci, když se postaráte o založení Sdružení přátel JUNÁKA. Dejte se do ní s nadšením a nezlomnou vůlí. Prokážete dobrou službu svému národu, jestliže se stanete svědomitými vůdci jeho mládeže. Budete zatím vedoucími. Po absolvování Lesní školy a jednoleté praksi můžete složit vůdcovské zkoušky a budete jmenováni vůdci junáků.

Vůdcovský odznak na prsou mladého muže je nejvyšší ctí — je odznakem důvěry národa.

Nepochybujeme o Vaší dobré vůli. Spojíte-li ji s vytrvalostí, radostný úspěch Vás nemine. Mnoho zdaru!

Podpis náčelník.jpg

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje