Skauting je výchovou charakteru a výchovou k občanství.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

Prof. J. Řehák, župan skautské župy Riegrovy:

Skauting je výchovou charakteru a výchovou k občanství.

Skauting je výchova, která se plánovitě a prakticky snaží poskytnouti příležitost k rozvoji a úspěchu v životě.

Není to ani druh sportu ani nějaký tramping, nýbrž výchova tělesná a mravní prací a hrou, pobytem a tábořením v přírodě, životem v oddíle. Necvičí jenom svaly, zbystřuje i smysly, učí praktické zručnosti, - schopnosti pozorovací a soudnosti. Zvlášť zdůrazňuje vědomí zodpovědnosti, oddanost k národu a státu.

Skauting je výchovou charakteru. V tom je jeho velká síla. Nechceme jen zdravé lidi, jen technickou vyspělost, tu mohou mít i lidé pokřivených duší. Skauting dává mládeži na cestu do života idealismus, statečné srdce a nezlomný charakter. Neboť dříve, než skaut smí na prsou nosit skautský odznak, musí složit před celým oddílem slib, že bude milovati vlast svou, republiku Československou a věrně jí sloužiti v každé době, že bude svědomitě konat své povinnosti a plnit zákony skautské a že bude hotov duší i tělem pomáhati každému, kdo pomoci potřebuje.

A skautský zákon praví jasně: Skaut je zdvořilý, je ochráncem přírody, je šetrný, je prospěšný a pomáhá jiným atd. Nikoliv: má být, musíš být. Tím zdůrazňuje: teprve když plníš tyto příkazy, jsi opravdu skautem. A tak je skautský zákon a slib skutečným vodítkem v denním rozhodování i na rozcestích života a musí se zračit ve všech činech skauta a i tehdy, až dospěje v muže. President Hoover pravil skautům americkým: „Kdyby skautský duch pochopen byl všemi národy, věřím, že by se změnila tvářnost světa.“ —

Skauting ponechává v oddílech samosprávě a iniciativě hochů široké pole a navyká je dobrovolné kázni. Tím vychovává republice muže činu, nesobecké, navyklé na svépomoc a překonávání překážek, což při našem všeobecném nedostatku houževnaté vytrvalosti má zvýšený význam. Skauting rozvíjí takto plně vlohy jednotlivce, je výchovou plně individuální, ale usměrňuje je pro dobro celku. Skautský zákon služby, dobrovolné, nezištné, je prvním našim zákonem.

Skauting dovede ušlechtile využít nesmírného vlivu přírody na mladou duši i jejího velikého významu pro moderní tělovýchovu. Ve svých táborech odnaučuje mládež rozmazlenosti, vede ji k spartánské prostotě v bydlení i stravě, k otužování a soběstačnosti. Ví však také, že mladé tělo je málo odolné a velmi tvárlivé, proto se varuje jednostranné specialisace a přepínání, nežádá rekordů, za to však klade důraz na všestrannost a slušný průměr. V tom je průkopníkem správné tělesné výchovy.

Skauting učí pravému vlastenectví, ne slovy, ale činy. Opíráme se o rodnou hroudu a tradici národní, usilujeme, aby národ náš byl z prvních, ale usilujeme o to ne násilím, křivdou a nenávistí, jak činí Němci, kteří se domnívají svůj národ povznášet tím, že jiné podceňují a snižují s protivnou nadutostí. My toho chceme docílit kvalitou a významem práce jednotlivce aby tak měl silné opory celý národ pro svoje umístění - mezi národy druhými. Především musím mít snahu, aby ze mne vyrostl člověk, který něco dovede, který dobude úspěchu. A když jsem to dokázal, musím vědět, že práce pro vlast je mou povinností a že se za ni neplatí.

V pohraničí pak je třeba už mládeži vštěpovat: Až vyrosteš, stůj pevně sám na přední stráži a podpírej drahé. Není času na stranické boje, je zločinem bít se mezi sebou před tváří nepřítele. Skauting v Jablonci zásluhou br. Jar. Staňka, okr. zpravodaje Svazu skautů a br. odb. uč. V. Kazdy, vůdce oddílu, utěšeně vzrůstá. Také na Liberecku jsou silné a dobré oddíly, takže letos skautská župa Riegrova svěřila pořádání svého každoročního srazu o svatodušních svátcích hraničářům. Ve svatodušní neděli sjedou se uvědomnělí hraničáři do Liberce, aby uviděli Skauty a Vlčata při jejich závodech ve skautských dovednostech a podpořili skautskou slavnost, na níž účast mají i oddíly dívčí. Zakončena bude táborovým ohněm.

Kdo má rád mládež, kdo miluje svůj národ a stát, kdo pochopil, že ve skautingu po boku Sokolstva vyrůstá nová opora hraničářů, neodepře nám ruky pomocné.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje